Aj keď si MS v hokeji tento rok nevychutnáš, nevešaj hlavu. Súťaž s KRUŠOVICAMI o kráľovské výhry pokračuje a každý týždeň ďalej žrebujeme o SMART TV, ročnú pivnú rentu a ďalšie ceny. Tak neváhaj, posielaj kódy spod uzáverov a uži si svoju výhru kráľovsky!

Informácia o spracovaní Vašich osobných údajov

Označením políčka vo formulári udeľujete spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. so sídlom Novozámocká 2, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sa, vl. č.: 10074/N947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391 (ďalej len „HEINEKEN" alebo „my“), ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených vo formulári, za účelom posielania prispôsobených informácií o súťažiach, zľavách a podobných marketingových aktivitách spoločnosti HEINEKEN. Právnym základom takéhoto spracovania je Váš súhlas.
Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
Súhlas sa udeľuje za účelom posielania prispôsobených informácií o súťažiach, zľavách a podobných marketingových aktivitách spoločnosti HEINEKEN. Tento účel zahŕňa nasledujúce činnosti:

  • zasielanie informáciío súťažiach, zľavách a podobných marketingových aktivitách, ktoré organizujeHEINEKEN, alebo na nich partnersky spolupracuje,
  • automatizované spracovávanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť zasielané správy Vašim individuálnym potrebám a preferenciám.

Zasielané informácie majú podobu štandardnej elektronickej komunikácie - emailovej správy alebo SMS správy (ďalej len „správa“).
Poskytnutie Vášho súhlasu je dobrovoľné, a nie je podmienkou účasti na prebiehajúcej marketingovej aktivácii. Je ale nevyhnutné na to, aby sme vám mohli posielať  informácie prispôsobené priamo pre Vás – na mieru. HEINEKEN sa snaží poskytnúť vám najvhodnejšiu kombináciu informácií, ktoré by Vás mohli zaujímať, a nezaťažovať Vás plošne kompletným znením našich správ. Z toho dôvodu Vami poskytnuté osobné údaje segmentujeme a profilujeme, na čo používame automatické informačné systémy alebo webové aplikácie.
Aké osobné údaje spracúvame?
Aby sme Vám mohli poskytovať relevantné informáciena spomínaný účel, spracúvame nasledujúce kategórie vašich osobných údajov:

  • Základné údaje – rok narodenia,
  • Kontaktné údaje – email, telefónne číslo,
  • Marketingové aktivácie organizované spoločnosťou HEINEKEN, ako napr. súťaže , do ktorých ste sa zapojili,
  • Cookies – informácie o návšteve našich stránok(súhlas na ich spracovanie môžete udeliť osobitnecez vyskakovacíbanner na hlavnej stránke).

Tieto osobné údaje získavame priamo od Vás a ich poskytnutie je dobrovoľné.
Ako dlho budeme spracovávať vaše osobné údaje?
Súhlas udeľujete na dobu 3 rokov. Pred uplynutím tejto lehoty môžete spoločnosti HEINEKEN udeliť súhlas opätovne. Pokiaľ ho neudelíte, po uplynutí tejto lehoty Vaše osobné údaje vymažeme z našej databázy a prestanete od nás dostávať správy. Súhlas môžete tiežkedykoľvek odvolať.
Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Na to aby sme mohli plniť vyššie uvedený účel, využíva spoločnosť HEINEKEN službyniektorých sprostredkovateľov:

  • DIGITAL VIRGO SPÓŁKA AKCYJNA, organizačná zložka
  • MarketLocator SK s.r.o.

Je možné, že Vaše osobné údaje bude HEINEKEN zdieľať s niektorými spoločnosťami v rámci skupiny HEINEKEN kvôli zdieľaným informačným systémom, a to za účelomukladania osobných údajov.
Možno budeme musieť poskytnúť osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, aby sme splnili všetky právne záväzky alebo súdne príkazy.
Osobné údaje spracúvané spoločnosťou HEINEKENmôžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe, ktorá koná za a v prospech spoločnosti HEINEKEN, v súvislosti s plnením jej povinností vo vzťahu k dotknutým subjektom, a iným subjektom, s ktorými uzatvorí HEINEKEN písomnú zmluvu o spracovaní osobných údajov, a to v rozsahu a za podmienok dojednaných so spoločnosťou HEINEKEN ako prevádzkovateľom.
Tieto strany môžu mať sídlo na Slovensku alebo v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Požadujeme od poskytovateľov služieb, aby používali primerané opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov.
Bezpečnosť osobných údajov
Prijali sme primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov zozbieraných prostredníctvom webových stránok pred zneužitím alebo náhodným, neoprávneným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, zverejnením, získavaním alebo prístupom, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi o ochrane osobných údajov.
Ochrana osobných údajov detí
Nespracúvame osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov. Nebudeme vedome zhromažďovať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov.
Aké máte práva?
Máte právo požiadať o prehľad Vašich osobných údajov spracúvaných spoločnosťou HEINEKEN. Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte.
Máte právo na opravu, odstránenie alebo obmedzenie používania Vašich osobných údajov.
Máte tiež právo, žiadať aby sme zastavili spracovanie Vašich osobných údajov.Máte právo vzniesť námietku voči používaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, a ak tak urobíte, Vašej žiadosti vyhovieme.
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby ste ovplyvnili legitímnosť nášho spracovania osobných údajov pred odvolanímVášho súhlasu.
Upozorňujeme, že k žiadostiam, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi, si môžeme vyžiadať doplnenie informácií a v konečnom dôsledku môžu byť zamietnuté.
Máte otázky?
Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z Vašich práv uvedených vyššie alebo ak máte akúkoľvek inú otázku , námietku proti využívaniu Vašich osobných údajov alebo sťažnosť ohľadom ochrany osobných údajov alebo spôsobu akým Vaše údaje spracúvame, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej lokalite http://www.heinekenslovensko.sk/kontakty výberom predmetu žiadosti „Ochrana osobných údajov“ alebo emailom na adrese SK1-GDPR@heineken.com. Upozorňujeme, že od Vás môžeme požadovať dôkaz totožnosti. Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
Prevádzkovateľ
Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36528391, DIČ: 2020151573, Reg.: OS vNitre, odd. Sa, vl. Č. 10074/N
Korešpondenčná adresa: Apollo Business Center II, Prievozská 4D, Blok E, 82109Bratislava